Strona główna >> Regulamin

 

 

matryce lcd zamów online

§ 34

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać wraz z dokumentem RMA oraz Formularzem Odstąpienia od Umowy . Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki RECOM IT ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do RECOM IT. Niezwłocznie po jej otrzymaniu, RECOM IT dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 35

Towar musi być odesłany z możliwościa sprawdzenia zawartości przesyłki przez RECOM IT. Przesyłki bez możliwości sprawdzenia zawartości nie będą przyjmowane.

§ 36

Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, RECOM IT zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu lub dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru RECOM IT zwróci Kupującemu jego świadczenie zgodnie z art..33 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta.

§ 37

Koszty związane ze zwrotem towaru pokrywa kupujący.

§ 38

Produkty należy odesłać na adres RECOM IT podany na fakturze bądź dostarczyć osobiście.

§ 39

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu RECOM IT nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu RECOM IT składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego www.recomit.pl w związku z zakupami jest RECOM IT. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 2

Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w recomit.pl lub za pośrednictwem portali aukcyjnych, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

§ 3

Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach sklepu internetowego RECOM IT a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

§ 4

Wszystkie nazwy towarów używane przez firmę RECOM IT są użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 5

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres RECOM IT , ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

§ 6

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym RECOM IT wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez RECOM IT danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

§ 7

Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.

§ 8

RECOM IT szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem Polityka prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 10

złożenie zamówienia w sklepie internetowym RECOM IT oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 11

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego RECOM IT zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

§ 12

RECOM IT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez RECOM IT nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.recomit.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 13

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

RECOM IT
ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów
NIP: PL8821467921 REGON:890457598
TEL.: +48 74 6675889 email: biuro@recomit.pl